Во своето работење, Феликс редовно врши контрола, следење и спроведување на правилниците за стандардите од областа на безбедноста на храната и животната средина.
Политиката на квалитет на Феликс се заснова континуираното следење на сите новини.
 
ahv