D2W сертификатот се однесува за производство на биоразградливи производи.
D2W® oxo-biodegradable e меѓународно признат адитив.
Многу веројатно е дека кесата по употребата ќе заврши во нашето опкружување.
D2w потоа стапува на сила и производот почнува да деградира во присуство на кислород.
d2w